Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar de tjänster som tillhandahålls genom Konverta Mediebyrå på hemsidan www.konverta.se (”Hemsidan”) i avtal mellan å ena sidan Konverta Mediabyrå AB (”Leverantören”) och å andra sidan den som beställer och erhåller Leverantörens tjänster (”Kunden”). Leverantören och Kunden benämns hädanefter var för sig som ”Part” och gemensamt ”Parterna”. Avtalet gällande de tjänster som tillhandahålls av Leverantören till Kunden via Hemsidan benämns härefter som ”Avtalet”.

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor gäller för Avtalet som ingås mellan Leverantören och Kunden.

1.2. För det fall att det i Avtalet eller till Avtalet hörande bilagor finns bestämmelser som avviker från dess Villkor skall Avtalets bestämmelser och till Avtalet hörande bilagor äga företräde.

1.3. Om inte annat särskilt överenskommits utgör dessa Villkor en integrerad del av Avtalet mellan parterna. Kund kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är fysisk person inte myndig är dennes målsman ansvarig och skall därmed även underteckna Avtalet mellan Parterna.

2. Leverantörens tjänst

2.1. Leverantörens tjänst i förhållande till Kunden innebär generellt att bistå Kunden med tjänster som syftar till att få Kundens företag att synas bättre och på ett mer proffsigt sätt online och i sociala medier. Tjänsterna bidrar till att öka chansen att Kundens målgrupp får syn på Kundens företag och får ett bra intryck av detta, och på så sätt skapa affärsnytta och mervärde för Kunden.

2.2. Leverantören skall utföra och fullfölja tjänsten gentemot Kunden i enlighet med vad Parterna kommit överens om i Avtalet.

2.3. De tjänster som kan bli aktuella inom ramen för Avtalet inkluderar huvudsakligen olika former av sökoptimering för Kunden vilket skapar affärsnytta och mervärde för Kunden. Tjänsten kan vidare inkludera att bistå kunden med tjänster så som anpassad annonsering genom Google Ads och/eller Bing Ads, riktad marknadsföring genom Facebook-/ och Instagram-annonsering, utformande och design av logotype för Kundens företag, copywriting, utformande av en professionell hemsida för Kundens företag, utformande av landningssida/kampanjsida samt övriga tjänster som framgår av Leverantörens beskrivning av tjänsten i Avtalet.

2.4. Leverantörens tjänst innefattar att föra logg över utförande och användning av tjänsterna inom ramen för Avtalet och i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

2.5. Leverantören ansvarar även för spårning av besökare, samt konverteringar på Leverantörens produktion av landningssidor och kampanjsidor för Kunden.

3. Ändringar och tillägg till Leverantörens tjänst

3.1. Leverantören äger rätten att göra tillägg till, ta bort eller förändra tjänsterna inom ramen för Avtalet när som helst under avtalsperioden. Leverantören är ansvarigt för att underrätta Kunden därom senast tre (3) veckor efter att sådana förändringar genomförs.

3.2. Kunden äger rätt att under avtalstiden beställa fler tjänster eller ytterligare tillägg till Leverantörens tjänst enligt Avtalet. Dessa beställningar ska meddelas skriftligen till Leverantören och blir gällande först när Leverantören skriftligen har godkänt dem.

3.3. För tilläggsbeställningar enligt punkten 3.2 ovan har Leverantören rätt till extra ersättning från Kunden enligt vid var tid gällande prislista om inte annat skriftligen avtalats mellan Parterna.

3.4. Leverantören äger rätt att från tid till annan ändra programvara och utrustning och/eller installera nya releaser och versioner av Leverantörens tillhandahållna tjänster enligt Avtalet.

4. Ersättningen

4.1. Ersättning utgår enligt Leverantörens vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat framgår av Avtalet. Ersättningen är beräknad i svenska kronor (SEK) samt exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).

4.2. Ersättningen kan utgöras av rörliga och fasta avgifter som betalas löpande av Kunden, alternativt att Kunden betalar en på förhand bestämd engångsavgift.

4.3. För det fall det inte framgår ett uttryckligt fast pris i Avtalet äger Leverantören rätt att löpande justera priset för avgifterna. Avgiftsjustering skall då på lämpligt sätt aviseras i förväg till Kunden.

4.4. Leverantören äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om höjningen är hänförlig till förändring av valutakurser, beslut från myndighet eller andra omständigheter som ligger utanför Leverantörens kontroll och som påverkar kostnaden för tjänsten enligt Avtalet.

5. Fakturering och betalning

5.1. Ersättning för tjänsten faktureras i förskott, årsvis och inför kommande avtalsperiod eller inom trettio (30) dagar från och med att Avtalet undertecknats av båda Parter.

5.2. Betalning skall äga rum senast på förfallodagen för respektive faktura, som om inget annat avtalats är tio (10) dagar efter utskriftsdatum.

5.3. Har betalning inte skett senast på förfallodagen sänder Leverantören ut en betalningspåminnelse till Kunden. Om Kunden inte betalar fakturan senast tio (10) dagar efter det att betalningspåminnelse tillsänts Kunden äger Leverantören rätt att med omedelbar verkan stänga ned Kundens tjänster enligt Avtalet till dess att full betalning för tjänsten erlagts. Detta kan till exempel innebära att Leverantören inaktiverar webbhotelltjänster, vilket innebär att en webbplats inte längre är publicerad på webben.

5.4. Om Kunden inte har utnyttjat de av Leverantören beställda tjänsterna på grund av försening eller annan omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet. Om inte annat följer av Avtalet, äger Leverantören rätt att debitera avgifter då tjänsten enligt Avtalet är driftfärdig eller från det tidigare datum då Kunden börjat utnyttjandet av tjänsten.

5.5. Vid försenad betalning utgår en årlig dröjsmålsränta om femton (15) procent, från förfallodagen till dess betalning sker. Leverantören äger vidare rätt att debitera Kunden kostnader för påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter.

5.6. Om Kunden under tiden för Avtalet byter faktureringsadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Leverantören.

5.7. Leverantören äger rätt att utföra kreditupplysning på Kunden innan tjänsten enligt Avtalet påbörjas.

5.8. Leverantören äger rätt att begära att Kunden, som säkerhet för beställda tjänster, löpande betalar både rörliga och fasta avgifter minst sex (6) månader i förskott, varvid eventuell avräkning i efterskott sedan sker mot faktisk kostnad.

5.9. Kunden skall snarast meddela Leverantören om en faktura, helt eller delvis, anses felaktig. Sker detta senare än tio (10) dagar efter fakturadatum förlorar Kunden rätt att göra invändning mot fakturan.

5.10. Vid upprepade dröjsmål har Leverantören rätt att omedelbart stänga av kunden från nyttjande av tjänsten till dess att full betalning erlagts. Leverantören äger dessutom rätten att fakturera samtliga upplupna avgifter och andra debiteringar för alla tjänster och eller åtaganden som kund har registrerade hos leverantören, i de fall Leverantören har aviserat om detta och dröjsmål med betalningen är väsentligt.

6. Leverantörens åtaganden

6.1. Leverantören skall fullgöra tjänsten i enlighet med Avtalet. I det ingår att utföra tjänsten på ett fackmannamässigt sätt, samt enligt gällande lagar och förordningar.

6.2. Leverantören åtar sig att utifrån bästa förmåga optimera Kundens chanser att nå ut till relevanta målgrupper och annonsera Kundens företag på ett affärsmässigt och effektivt sätt. Leverantören lämnar dock inga som helst garantier kring specifika placeringar i sökmotorer.

6.3. Tjänstens påbörjande så väl som leveranstid bestäms i Avtalet. Leverantören är i dröjsmål när tjänstens påbörjande eller leveranstiden infaller senare än sextio (60) arbetsdagar efter avtalad tidpunkt och detta inte beror på Kunden och/eller omständigheter utanför Leverantörens kontroll.

6.4. Om Leverantören hamnar i dröjsmål eller brister i att utföra tjänsten enligt Avtalet eller dessa Villkor, eller tillhandahåller fel eller brist i utförandet av tjänsten i förhållande till Avtalet, är Leverantören skyldig att, efter reklamation från Kunden, utan oskäligt uppehåll vidta rättelse. Sådan rättelse ska ske genom att Leverantören fullgör tjänsten eller korrigerar felet eller bristen i den utförda tjänsten enligt Avtalet.

6.5. Sker inte rättelse enligt punkten 6.4 ovan utan oskäligt uppehåll har Kunden rätt till nedsättning av den avtalade ersättningen med ett belopp som skäligen kan anses motsvara felet eller bristen i tjänsten enligt Avtalet. Härutöver har Kunden rätt till direkt skadestånd inom ramen för den ansvarsbegränsning som följer av Villkoren (se punkten 8 nedan). Nedsättning av ersättningen som har utgått på grund av dröjs

6.6. Är dröjsmålet, felet eller bristen av väsentlig betydelse för Kunden och har rättelse inte skett inom trettio (30) dagar från det att Kunden reklamerade har Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet i dess helhet eller den del av Avtalet som är hänförligt till dröjsmålet, felet eller bristen.

6.7. Vid Leverantörens utförande av tjänsten åt Kunden omfattar Leverantörens ansvar för dröjsmål, fel eller brist inte följande.

a, Dröjsmål, fel eller brist förorsakade genom Kundens på något sätt eget förvållande,

b, Dröjsmål, fel eller brist förorsakade genom försummelse av Kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Leverantörens kontroll.

6.8. Avvikelse från specifikation i Avtalet som är utan betydelse för tjänsten och som inte innebär olägenhet för Kunden omfattas inte av Leverantörens ansvar för dröjsmål, fel eller brist. Sådan avvikelse ska avhjälpas av Leverantören inom skälig tid från det att Kunden påpekar avvikelsen.

6.9 Leverantörens ansvar gäller för dröjsmål, fel eller brist som Kunden reklamerar inom tio (10) dagar från det att Kunden har märkt avvikelsen, dock senast sex (6) månader från och med den tidpunkt då åtgärd som orsakat dröjsmål, fel eller brist ska anses ha gjorts. Sker inte sådan reklamation har Kundens eventuella krav preskriberats.

7. Drift och underhåll

7.1. I händelse av driftavbrott eller andra trafikhindrande fel åtar sig Leverantören att skyndsamt efter felanmälan påbörja felavhjälpning. Felanmälan sker i första hand via mail till supportavdelningen, vilken är bemannad samtliga vardagar förutom röda dagar mellan 10:00-15:00. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under tid för planerat underhåll av nät eller annan utrustning.

7.2. Leverantörens ansvar vid driftavbrott gäller inte när felet helt eller delvis kan hänföras till Kunden eller annat som ligger utanför Leverantörens kontroll. Kan felet helt eller delvis hänföras till Kunden äger Leverantören rätt att debitera skäliga kostnader för nedlagd tid enligt vid var tid gällande prislista.

8. Ansvarsbegränsning

8.1. Leverantörens ansvar för dröjsmål, fel eller brist i den utförda tjänsten enligt Avtalet skall under inga omständigheter överstiga ett belopp 10 000 SEK eller det lägre belopp som Kunden har betalat eller ska betala för tjänsten som är hänförlig till dröjsmålet, felet eller bristen. Ansvaret är även begränsat till att enbart omfatta direkta skador på grund av dröjsmål, fel eller brister som uppkommit till följd av Leverantörens uppsåtliga eller grovt oaktsamma beteende.

8.2. Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data (exempelvis förlust av lösenord, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag), skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man, eller annan följdskada samt skada som inte rimligen kunnat förutses av Leverantören.

8.3 Leverantören har inte något garantiansvar. Leverantören ansvarar inte heller för skada som uppkommer på grund av brister hos Leverantörens egna leverantörer eller någon annan part som Kunden i sin tur har en avtalsrelation med. 8.4. Leverantören är inte ansvarig för förlust eller förvanskning av den information som förmedlas elektroniskt genom Leverantörens egna tjänster eller av Leverantörens tredjepartstjänster.

8.5. Enligt allmänna rättsprinciper skall Kunden i största möjliga mån begränsa skadans omfattning när en sådan är för handen. I fall Kunden har medverkat till att skadans omfattning blir större, eller brustit i skyldigheten att minska skadan, åligger det inte Leverantören att ersätta den delen av skadan som hänförs till Kundens bristande agerande.

8.6. Leverantören är inte skyldig till återbetalning på grund av eventuella driftstörningar eller haveri av servrar eller utrustning som påverkar driften av tjänsten.

8.7. Leverantören ansvarar inte för Kundens sabotage eller försök till sabotage gentemot de av Leverantören tillhandahållna tjänsterna. All form av sabotage eller försök till sabotage mot de tillhandahållna tjänsterna beivras med full betalning i enlighet med Avtalet, samt skälig ersättning för den eventuella skada som Leverantören ådragit sig till följd av Kundens sabotage eller försök till sabotage.

8.8. WordPress är ett så kallat Content Management System (CMS) som Leverantören använder sig av för att skapa en professionell hemsida åt Kunden. WordPress kräver löpande underhåll för att fungera bra långsiktigt till skillnad från äldre programmerade webbplatser som sällan kräver löpande underhåll. Leverantören kan inte hållas ansvarig för det löpande underhåll som krävs, utan ansvaret för underhållet ligger på Kunden från och med Avtalet ingåtts.

8.9. Leverantören skall inte hållas ansvariga för dröjsmål, fel eller brister på grund av omständigheter som ligger utanför Leverantörens kontroll. Sådana handlingar är exempelvis, men inte uteslutande, jordbävningar, strejker, krig, bränder, epidemier, pandemier, transportsvårigheter eller andra företeelser som faller in under begreppet ”Force Majeure”. Skyldigheter och rättigheter som inte kan utkrävas på grund av sådana omständigheter skall bedömas på daglig basis och respit lämnas motsvarande den tid som är skälig med hänsyn till rådande omständigheter.

9. Kundens åtaganden

9.1. Kunden åtar sig att använda de i Avtalet reglerade tjänsterna i enlighet med vad som avtalats, samt enligt gällande lagar, regler och förordningar.

9.2. För de fall Kunden vill ha en kampanjsida på en subdomän skall Kunden själv skapa en subdomän och leda subdomänen till rätt IPadress som tillhandahålls av Leverantören. För det fall detta inte görs äger Leverantören rätt att slutfakturera Kunden för hela avtalsperioden enligt Avtalet.

9.3. För att Leverantören ska kunna utföra tjänsten enligt Avtalet behöver Leverantören få tillgång till inloggningsuppgifter och detaljer kring Kundens nuvarande webbplats samt inloggningar till de tjänster som är kopplade till nuvarande webbplats.

9.4. Leverantören har möjlighet att ladda upp bilder till Kundens webbplats inför lansering. Kunden ansvarar emellertid för samtliga bilder som läggs upp på Kundens Webbplats och intygar att de inte utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sätt står i strid med gällande lagstiftning eller är att betrakta som stötande och/ eller oacceptabla.

9.5. Kunden ska säkerställa att tredje part inte äger rätt att ta bort eller förändra Kundens tillgångar från Kundens driftställe i enlighet med Avtalet.

9.6. Kunden ska följa de av Leverantören från tid till annan meddelade föreskrifterna gällande tjänsterna inom ramen för Avtalet.

9.7. Kunden ska inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Leverantörens system, vilka inte är avsedda för Kunden.

9.8. Kunden ska i rätt tid betala avgifter, eventuella påminnelseavgifter och fakturor

9.9. Leverantören äger rätt att debitera Kunden för skäliga kostnader som kan hänföras till dröjsmål av tjänstens påbörjande eller leveranstid orsakade av Kunden.

9.10. Kunden ansvarar gentemot Leverantören för att information som har överförts till eller hanteras inom tjänsten enligt Avtalet inte utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sätt står i strid med gällande lagstiftning eller är att betrakta som stötande och/ eller oacceptabel på ett sätt som kan skada Leverantören eller utomstående, eller hindra Leverantören från att tillhandahålla tjänsten enligt Avtalet.

13.3. Båda Parter skall generellt iaktta försiktighet och inte sprida information som Villkoren eller Avtalet omfattar, inklusive information om Kundens eller Leverantörens kunder, och som i annat fall kan medföra direkt eller indirekt skada för Leverantören eller Kunden.

13.4. Parterna skall vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att deras anställda sprider konfidentiell information eller avslöjar sådan information till tredje part.

10. Grund för hävning

10.1. Om Part gör sig skyldig till kontraktsbrott och ej vidtagit rättelse senast trettio (30) dagar efter det att skriftlig anmaning lämnats av den andra parten, äger den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet.

10.2. Part har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, är i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

11. Immateriella tillgångar

11.1. Alla immateriella rättigheter till utrustning, mjukvara, manualer, författade texter, design, layout eller annan egendom och information som tillhandahålls av Leverantören, är och förblir Leverantörens, eller dess licensgivares, egendom. Kunden får inte under några som helst omständigheter använda sig av någon av Leverantörens immaterialrättsliga tillgångar utöver vad som framgår av Avtalet.

11.2. Kunden erhåller genom Avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för Kunden för Kundens användning av beställda tjänster. Kunden äger inte rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera Leverantörens utrustning, mjukvara, manualer, författade texter, design, layout eller annan egendom och information som tillhandahålls av Leverantören.

12. Landningssidor och kampanjsidor

12.1. Landningssidan/Kampanjsidan är specifikt utformad för att maximera förutsättningarna för Kunden att nå en god synlighet i sökmotorer på de sökfraser som Leverantören eller Kunden valt inom ramen för tjänsten enligt Avtalet.

12.2. Landningssidan/Kampanjsidan är specifikt utformad för att konvertera den inkommande relevanta trafiken till riktiga “leads” där målet är att besökarna som genererats skall ta kontakt med Kunden och/eller utföra bokningar, begära offertförfrågningar eller liknande direkt på Landningssidan/Kampanjsidan. Leverantörens Landningssidor/Kampanjsidor kan även i vissa fall driva vidare relevant trafik till Kundens egen webbplats.

12.3. I de fall då trafik dirigeras vidare till Kundens egen webbplats är det Kundens ansvar att spåra dessa konverteringar då Leverantören ej har tillgång till Kundens egen webbplats.

12.4. Kunden äger inte rätten till tillhandahållen tjänst så som av Leverantören producerad kampanjsida/landningssida med av Leverantören författade texter, samt av Leverantören köpta bilder, video eller liknande material.

12.5. Kunden äger inte rätt att begära ändringar som avser tjänsten såvida inte det förekommer felaktigheter i texter eller kontaktuppgifter (undantaget inköpta bilder eller rörligt material). I dessa fall skall Leverantören inom 60 dagar korrigera texter eller kontaktuppgifter.

13. Ömsesidig sekretess

13.1. Leverantören och Kunden förbinder sig utan begränsning i tiden att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, som erhållits på grund av tjänsten enligt Avtalet.

13.2. Med konfidentiell information avses i dessa Villkor eller i Avtalet varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – som uttryckligen i samband med avlämnandet angivits vara konfidentiell, med undantag för

a, upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom Informationsmottagarens brott mot innehållet i detta avtal;

b, upplysning,som Informationsmottagaren kan visa att denne redan kände till innan han mottog den från Informationsgivaren;

c, upplysning som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

I fall som avses under c. ovan har dock mottagande part inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra parten enligt Villkoren eller Avtalet.

14. Avtalsperiod och uppsägning

14.1. Avtalet gäller från den dag det undertecknats av båda Parter. Avtalet gäller därefter under en inledande avtalsperiod om 12 månader om inget annat uttryckligen anges i Avtalet.

14.2. Har inte Avtalet sagts upp av endera parten senast två (2) månader innan Avtalets slutdatum, förlängs Avtalet med samma avtalslängd som föregående period och med samma uppsägningstid.

14.3 Uppsägning av Avtalet ska ske genom att ringa in till Konverta Mediebyrå AB på telefonnummer 010-288 68 17. Uppsägningen sker genom signering via Mobilt Bank id.

15. Konsekvenser av Avtalets upphörande

15.1. När Avtalet upphör förfaller också Kundens rätt att nyttja Leverantörens tjänster enligt Avtalet. Det innebär i praktiken att författade texter, design, layout och landningssidor/kampanjsidor inaktiveras och därmed försvinner från sökmotorernas sökresultat.

15.2 Leverantören ansvarar inte för eventuella förlorade rankings/ placeringar i sökresultaten, eller annan skada som kan tänkas påverka Kunden med anledning av att tjänsten avaktiveras då Avtalet upphör.

15.3. När Avtalet upphör är Kunden skyldig att så snart som möjligt, och senast inom tio (10) arbetsdagar, återlämna och/eller avinstallera den av Leverantören eventuellt tillhandahållna programvara för tjänsten, samt skriftligen bekräfta att så har gjorts.

16. Hantering av personuppgifter

16.1. Gällande Leverantörens hantering av personuppgifter för tjänsten inom ramen för Avtalet hänvisas till Leverantörens vid varje tid gällande Personuppgiftspolicy på Hemsidan.

17. Överlåtelse av Avtal

17.1. Överlåtelse av Avtalet från Kunden till ny avtalspart får endast ske efter skriftligt godkännande från Leverantören.

17.2. Leverantören äger rätt att överlåta rätten att ta emot betalning enligt Avtalet samt att överlåta Avtalet i samband med överlåtelse, fusion, förvärv eller annan omstrukturering av Leverantörens verksamhet eller bolag.

17.3. Parterna äger rätt att efter skriftligt meddelande överlåta Avtalet till ett bolag som part kontrollerar, eller till bolag som kontrollerar part eller till bolag som tillsammans med sådant tidigare nämnt bolag kontrollerar part, förutsatt att överlåtande part fortsatt är solidariskt ansvarig för skyldigheterna enligt Avtalet.

18. Ändring och tillägg

18.1. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra eller göra tillägg till dessa Villkor. Sådana eventuella ändringar och/eller tillägg träder i kraft när Kunden godkänt dem eller senast trettio (30) dagar efter att uppgifter om villkorsändringar på ett tydligt sätt kommunicerats på Hemsidan.

18.2. Vid väsentliga ändringar tillsänds Kunden information om ändringarna via den e-postadress som Kunden uppgivit till Leverantören i samband med tjänstens påbörjande. Sådana eventuella ändringar träder i kraft när Kunden godkänt dem eller senast trettio (30) dagar efter att uppgifter om villkorsändringar skickats till Kunden.

19. Tvister

19.1. Dessa villkor skall tolkas, tillämpas och verkställas i enlighet och överensstämmande med gällande svensk lagstiftning, utan hänsyn till någon rättsprincip som skulle resultera i tillämpningen av ett annat lands lagstiftning eller jurisdiktion. Vad som nu sagts gäller oavsett om tjänsten inom Avtalet eller Kundens produkter eller tjänster tillhandahålls eller används från Sverige eller utomlands. Tvist med anledning av Avtalet eller Villkoren skall slutligen avgöras av allmän domstol varvid Borås tingsrätt skall vara första instans.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får en riktigt bra upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta godkänner du detta. Läs mer om du vi behandlar dina personuppgifter.